Algemene voorwaarden Cleaning Partners International V.O.F.

Algemene voorwaarden Cleaning Partners International V.O.F.

Download: Algemene voorwaarden Cleaning Partners International V.O.F.

Artikel 1 Definities:
Begripsomschrijvingen:
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of werkzaamheden terzake glazenwassen

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van een separaat te sluiten overeenkomst werkzaamheden worden verricht.

Opdrachtnemer: Cleaning Partners International

Werkprogramma: een formulier waarop de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever een omschrijving geven van de te verrichten werkzaamheden, waarop onder meer zal zijn opgenomen, doch niet uitsluitend, plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden.

Object: het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair en/of overige zaken c.q. goederen.

Artikel 2 De overeenkomst:
Opdrachtbevestiging:

2.1. Nadat opdrachtgever en opdrachtnemer tot overeenstemming zijn gekomen, zal deze overeenstemming door opdrachtnemer schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtnemer. Hierbij zal tevens het overeengekomen werkprogramma en een afschrift van deze algemene voorwaarden worden toegezonden.

Accorderen van de opdrachtbevestiging:
2.2. Opdrachtgever dient de opdrachtbevestiging, het hierbij behorende werkprogramma voor akkoord te ondertekenen en dient elke pagina van de aan hem toegezonden stukken voor akkoord te paraferen. De ondertekende en geparafeerde stukken dienen binnen 8 dagen aan opdrachtnemer te worden geretourneerd.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
Algemeen:

3.1. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de overeenkomst c.q. de opdrachtbevestiging, het hierbij behorende werkprogramma en de (onderhavige) algemene voorwaarden.

3.2. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op werkdagen (maandag tot en met vrijdag). Geen werkzaamheden zullen worden verricht op christelijke en/of nationale feestdagen. Van dit artikellid zal slechts bij wijze van hoge uitzondering in bijzondere gevallen kunnen worden afgeweken. Zo een eventuele afwijking zal steeds in onderling overleg plaatsvinden.

Onderaanneming:
3.3. De opdrachtnemer zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazenwasserwerkzaamheden en/of incidenteel te verrichten werkzaamheden.

3.4. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien glazenwasserwerkzaamheden en/of incidentele werkzaamheden door derde(n) zullen worden verricht.

Kleine afwijkingen:
3.5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat (kleine) afwijkingen noodzakelijk en/of, wenselijk zijn, kan de opdrachtnemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering van de werkzaamheden naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien met de (kleine) afwijkingen tenminste een vergelijkbare kwaliteit wordt geleverd. Afwijkingen als bedoeld in dit artikel(lid) zullen te allen tijde door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden mede gedeeld.

Grote afwijkingen:
3.6. Indien het de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat afwijkingen c.q. aanpassingen op de overeenkomst en/of het werkprogramma noodzakelijk zijn en indien die afwijkingen c.q. aanpassingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met een (enige) prijsaanpassing zullen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en/of het werkprogramma alsmede de hieromtrent overeengekomen prijs, wijzigen.

overeengekomen in de opdrachtbevestiging en/of het werkprogramma, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld via een aangetekende brief in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking(en).

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen:

4.1 Wijziging van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3.6 van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien partijen zulks expliciet schriftelijk aanvullend met elkaar overeenkomen.

Artikel 5 Hulpmiddelen:
Tarief:

5.1. De overeengekomen prijs voor de te leveren diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en inclusief de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen. De opdrachtnemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Gas/water/elektriciteit:
5.2. In afwijking van het onder 5.1 bepaalde, zal de opdrachtgever de voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwasserwerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de opdrachtnemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.

Opslag hulpmiddelen:
5.3. In overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen – voorzover mogelijk afsluitbare – ruimte(n), kosteloos ter beschikking worden gesteld ten behoeve van materiaalopslag.

Overige faciliteiten:
5.4. In overleg met de opdrachtnemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de opdrachtnemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

Artikel 6 Indexering
6.1. De overeengekomen prijs kan eenzijdig door opdrachtnemer worden aangepast. Deze aanpassing kan ten hoogste twee maal per jaar plaatsvinden. Opdrachtgever zal steeds zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gesteld van een eventuele prijswijziging. Opdrachtnemer zal er steeds zorg voor dragen dat er minimaal drie maanden zijn gelegen tussen enerzijds de kennisgeving van de door te voeren wijziging en anderzijds de daadwerkelijke ingangsdatum van de wijziging.

Artikel 7 Betaling
Factureertermijn:

7.1. Opdrachtnemer zal opdrachtgever maandelijks factureren.

Betaaltermijn:
7.2. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de datum waarop de factuur is opgesteld.

Niet tijdige betaling:
7.3. Bij een niet tijdige betaling door opdrachtgever, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaltermijn van de verzonden factuur tot aan het moment dat de factuur daadwerkelijk zal worden betaald.

Opschorting:
7.4. Indien een opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer niet deugdelijk nakomt, geeft dit opdrachtnemer het recht de verdere uitvoering van deze overeenkomst op te schorten en/of deze overeenkomst te ontbinden.

Incassokosten:
7.5. Indien en voorzover opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer niet deugdelijk nakomt en opdrachtnemer kosten maakt ter incasso van de door opdrachtgever te betalen gelden, dan is opdrachtgever tevens de (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd, welke (buitengerechtelijke) incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00.

Verrekening:
7.6. Opdrachtgever is niet gerechtigd de aan hem toegezonden facturen te verrekenen ex artikel 6:127 BW met een (enige) vordering c.q. vorderingen die opdrachtgever op opdrachtnemer zou hebben.

Artikel 8 Contract naleving en controle
Tekortkoming:

8.1. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het

Boete:
11.2. Indien in afwijking van het gestelde onder artikel 11.1 zonder toestemming van de opdrachtnemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding en/of een (enige) andere overeenkomst wordt aangegaan met een in artikel 11.1 bedoelde werknemer, verbeurt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000,00 per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding en/of een (enige) andere overeenkomst heeft geduurd respectievelijk voortduurt.

Melding:
8.2. De aangetekende brief als bedoeld in artikel 8.1 zal tenminste een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking(en) c.q. tekortkoming(en) bevatten.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst
Duur van de overeenkomst:

9.1. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Opzegging:
9.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen de overeenkomst steeds op kunnen zeggen tegen het einde van de lopende kalendermaand en met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden per aangetekende brief.

Ontbinding:
9.3. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen steeds gerechtigd zijn de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden ex artikel 6:265 BW mits er sprake is van een dusdanige tekortkoming in de nakoming die een ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt.

9.4. Opdrachtgever en opdrachtnemer spreken reeds nu voor alsdan af dat zij in ieder geval – en dus niet uitsluitend – grond zullen vinden voor ontbinding van de overeenkomst indien:

– opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
– opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
– opdrachtgever haar betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer niet op juiste wijze nakomt ex artikel 7.4.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
Zorgverplichting:

10.1. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de overeengekomen diensten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en daarbij in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor dienstverleners professionele standaard handelen.

Aansprakelijkheid:
10.2. Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever geleden schade wanneer vaststaat dat de schade is veroorzaakt door toedoen van opdrachtnemer. De aansprakelijkheid beperkt zich tot de wettelijke aansprakelijkheid. Opdrachtnemer aanvaardt geen vergoedingsplicht anders dan tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door opdrachtgever afgesloten verzekering wordt uitgekeerd.

Vermogenschade/gevolgschade:
10.3. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid terzake vermogenschade en gevolgschade.

Aansprakelijkheidsverzekering:
10.4. De opdrachtnemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid.

Gebruik van hoogwerker:
10.5. De opdrachtnemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.

Derden:
10.6. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.

Melding schade:
10.7. De opdrachtgever is verplicht om schade binnen 14 dagen bij opdrachtnemer te melden.

Artikel 11 Overname personeel

Overname personeel:

11.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de opdrachtnemer met de opdrachtnemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de opdrachtnemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, buiten de opdrachtnemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.

Artikel 12 Overmacht
Overmacht:

12.1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.2. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft dat geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

12.3. Indien de overmacht langer duurt dan de in artikel 12.2 genoemde termijn, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode gedurende welke periode de overmacht voortduurt.

Aansprakelijkheid als gevolg van overmacht:
12.4. Een toerekenbare tekortkoming tot nakoming van de verplichtingen aan de zijde van opdrachtnemer wegens overmacht, kan nimmer leiden tot een verplichting op de door opdrachtgever geleden en/of nog te lijden schade te vergoeden.

Artikel 13 Geschillen
Raad van Arbitrage voor Schoonmaak- en bedrijfsdienstenbranche:

13.1. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter, ter berechting worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche.

13.2. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het door haar gehanteerde reglement.

Uitzondering:
13.3. In afwijking van artikel 13.1 en 13.2. zal wel steeds bevoegd zijn de Voorzieningenrechter van de (een) rechtbank indien en voorzover het gaat om spoedeisende zaken (kort(e) geding(en)) en/of ten behoeve van het treffen van conservatoire en/of executoriale maatregelen.

13.4 Voorts zal in afwijking op artikel 13.1 en 13.2 – en in aanvulling op artikel 13.3 – steeds bevoegd zijn de sector Kanton van de (een) rechtbank indien en voorzover het gaat om vorderingen die de competentiegrens van de sector Kanton niet te boven gaan.